Nieuws

Economische steunmaatregelen coronavirus

Tijdelijke crisismaatregel in het kader van het overbruggingsrecht

 

Op 19 maart 2020 heeft de Kamer de wettekst goedgekeurd op basis waarvan er bijkomende steunmaatregelen genomen worden voor zelfstandigen die hun activiteit gedwongen moeten onderbreken door het coronavirus.

 

De zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit verplicht moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid, hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020. Het speelt hierbij geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Dit wil zeggen dat ook de handelszaken die op bepaalde uren verplicht moeten sluiten of die verplicht op afspraak moeten werken (kapperszaken) de volledige financiële uitkering kunnen genieten, maar ook bijvoorbeeld het restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten. Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen.

 

De andere zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020, voor zover ze in elk van deze maanden minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit onderbreken naar aanleiding van het coronavirus. De onderbreking moet volledig zijn. Het gaat hier om de zelfstandige die niet onmiddellijk zelf het voorwerp is van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid, maar wel (onrechtstreeks) ernstige moeilijkheden ervaart door het coronavirus waardoor hij zich genoodzaakt ziet om zijn zelfstandige activiteit volledig te onderbreken gedurende minimum 7 dagen. Dit zijn bijvoorbeeld de zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken wegens het niet komen opdagen van werknemers die in quarantaine geplaatst werden, wegens onderbroken leveringen, of wegens een sterke daling van de activiteit (daling reservaties, afname bezetting, toename annuleringen, …) waardoor het verderzetten van de activiteit verlieslatend wordt. Alle zelfstandige zorgberoepen in hoofdberoep die hun activiteit vrijwillig onderbreken, maar wel nog tussenkomen voor dringende (para-)medische gevallen hebben recht op de uitkering voor zover ze hun niet-dringende medische activiteiten wel volledig stopzetten gedurende minstens 7 dagen per maand.

 

De maandelijkse uitkering bedraagt 1.291,69 euro zonder gezinslast en 1.614,10 euro met gezinslast. Om de gezinssituatie te bepalen is er geen attest van de ziekenfonds vereist en volstaat een verklaring op eer van de zelfstandige dat hij al dan niet gezinslast heeft.

 

Deze maatregel geldt ook voor startende zelfstandigen en voor zelfstandigen die geen 4 kwartaalbijdragen effectief betaald hebben.

 

De zelfstandige moet ingeschreven zijn in het Belgische Rijksregister.

 

Het genot van een vervangingsinkomen is een obstakel om dit recht te genieten. Wanneer een zelfstandige evenwel tijdens de maand maart of april 2020 recht heeft op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht, en gedurende één van deze maanden ziek wordt en aldus arbeidsongeschiktheidsuitkeringen geniet, verliest hij het recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht ten vroegste in de maand volgend op de maand waarin zijn recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aanvangt.

 

Er moet niet worden nagegaan of de zelfstandige recht opent op werkloosheidsuitkeringen. Er moet dus geen attest van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) worden opgevraagd.

 

Het recht wordt toegekend zelfs indien de zelfstandige al in het verleden genoten heeft van het maximum aantal maandelijkse uitkeringen in het overbruggingsrecht. Bovendien tellen de periodes in het kader van deze tijdelijke maatregel niet mee voor het maximale aantal toekomstige toekenningen in het overbruggingsrecht.

 

In geval van verlenging van de maatregel van gedwongen sluiting of in geval van een volledige lock-down is het mogelijk dat deze tijdelijke steunmaatregelen verlengd worden.

 

Aanvraag overbruggingsrecht naar aanleiding van het coronavirus indienen

 

Om een overbruggingsuitkering naar aanleiding van het coronavirus aan te vragen, stuur je het aanvraagformulier ingevuld op naar je socialeverzekeringsfonds. Je hoeft het formulier niet elektronisch te handtekenen.

 

Meer weten?

 

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds

VOOR MEER INFO IS ER EEN NCGD NOODLIJN VOOR DE LEDEN

Etienne Claes, MBA

Certified Tax Accountant

Expert-comptable & fiscal

 

+32 475 41 60 48

 

Claes, Verburgh & Co

Bd du Jubilé 71 b 3

B – 1080   Bruxelles

https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus?_ga=2.101452993.112107463.1584870152-824069526.1584870152

Dringende oproep aan alle deskundigen covid

Gebruik jullie persoonlijk netwerk om de medische sector de noodzakelijke hulpmiddelen te bezorgen, FFP2 en FFP3 en chirurgische mondmaskers, ontsmettingsgel, beschermingskledij, face-shields, beademingsapparatuur, patiënten vervoer , enz

Sensibiliseer uw naasten voor de noodzaak de door de overheid genomen maatregelen strikt op te volgen.

Dank U en sterkte !!

 

 

Update FOD Justitie CORONA

Bijkomende communicatie inzake de huidige corona-toestand (20/3/2020)

1. De werking van DGRO

De werking van DGRO is uiteraard op een ander schema georganiseerd maar de werkzaamheden lopen door ! Wij werken zo veel als mogelijk digitaal:

- Het strafregister blijft uittreksels afleveren. De loketfunctie wordt vervangen door een schriftelijke procedure.

- Het nationaal register gaat ook door en zal het accent leggen op de verwerking van de meer dan 1000 nieuwe inschrijvingen die wij de laatste 3 maanden binnenkregen.

- Via CGAB kunnen de taxatiebureaus en de centrale dienst gerechtskosten verder alle kostenstaten behandelen.

- Budget en vereffeningen werken verder van thuis uit op CGAB maar komen elke dinsdag de papieren post uit de jurisdicties ophalen en behandelen.

- Infra zal de onderhandelingen en werkzaamheden rond de lastenboeken voor het grote terroproces prioritair afwerken.

- De personeelsdiensten werken verder. Alle stukken onder mijn handtekening worden afgewerkt met een gekwalificeerde digitale handtekening. Elke donderdag worden de pappieren stukken die werden toegestuurd afgehaald en behandeld. De stukken ter ondertekening van de Koning worden nog op papier verwerkt en voorgelegd. Daartoe is een minimumbezetting voorzien.

- Alle nota’s aan de Minister of aan de inspectie van Financiën, adviesaanvragen aan de raad van State, enz… worden via digitale weg verder gestuurd en afgewerkt.

2. De legalisaties

Nu de gerechtsgebouwen slechts toegankelijk zijn voor personen die er op uitnodiging van de magistratuur urgent moeten zijn, is het systeem van legalisaties voor beëdigd vertalers moeilijker geworden. Daarom volgende regeling:

Op de meeste plaatsen moeten vertalers die hun eigen vertaling willen laten legaliseren, persoonlijk voor aanbieden op de griffie. Eventueel ook later weer ophalen. Dit vereist een fysieke toegang die niet meer gewenst is.

Zolang de strenge corona-maatregelen duren kunnen de vertalers vertalingen met de post opsturen naar de griffies, samen met een kopie van de ID-kaart van de beëdigd vertaler (bevat tevens specimen van zijn handtekening), samen met een gefrankeerde enveloppe om de vertaling na legalisatie terug te sturen naar de vertaler of een andere bestemmeling.

Op die manier worden heel wat verplaatsingen en fysieke contacten vermeden en behouden we toch de mogelijkheid om beëdigde vertalingen te kunnen aanbieden en afleveren, ook voor niet-gerechtelijke opdrachten.

3. Vele vragen rond personeelsaangelegenheden in een FAQ op intranet

Wij worden overspoeld met bijna altijd dezelfde vragen, van overal. Hierbij reeds het antwoord op de meest voorkomende: Mag ik mijn geplande en reeds toegekende vakantie annuleren ? Het is ten allen tijde mogelijk een vakantie te annuleren. Als men annuleert is men dus opnieuw aan het werk, hetzij via thuiswerk, hetzij via de beurtrol die is opgezet om de continuïteit te garanderen.

Deze en andere vragen zullen dus op intranet terug te vinden zijn onder de rubriek "covid 19" . Deze bevat ook alle richtlijnen die vanuit DGRO zijn gestuurd en nieuwe richtlijnen van Empreva.

4. Onder welke voorwaarden kunnen werken in het gerechtsgebouw al of niet doorgaan ?

De mobiele archiefploegen kunnen hun gezamenlijk werk niet op een veilige manier voortzetten. Archiefwerk wordt niet beschouwd als een essentiële opdracht in de definitie van covid 19.

Verhuisoperaties worden best uitgesteld naar een latere datum na de "veiligheidsperiode" . De interactie tussen verhuizers, infrapersoneel en lokaal gerechtspersoneel is te groot om dergelijke operatie veilig, met respect van social distancing, te kunnen laten doorgaan.

FAQ COVID-19 – 19/03/2020 voorziet dat dringende veiligheidswerken kunnen doorgaan, en zo nodig ook de plaatsing van nieuwe installaties en dit onder de correcte voorwaarden. Kleinere werven kunnen dus slechts doorgaan als de firma’s en het toezichthoudend personeel van de Regie der gebouwen hun normale werk kunnen doen in veilige omstandigheden. De Regie der Gebouwen zal een iventaris sturen van de werken die kunnen doorgaan. Of dit zo is wordt best afgestemd met de lokale of centrale Infra-dienst.

Preventief onderhoud dat niet dringend is kan best vermeden worden, tenzij dit in volledige veiligheid kan doorgaan. Ook hier is afstemming met de lokale Infra-teamleader gewenst.

Dringende werken kunnen uiteraard wel doorgaan !!

5. Wat met de beveiliging van de gerechtsgebouwen?

Ook voor de Medewerkers Toezicht en Beheer (MTB) is de uitdaging groot. Hun rol is juist mensen te benaderen die een veiligheidsrisico kunnen vormen. Daarom werden volgende afspraken gemaakt:

- Dagshiften tijdens weekdagen worden voorzien met 2 medewerkers (één in de commandopost en één mobiel inzetbaar). De aanwezigheid van 2 medewerkers is noodwendig teneinde over voldoende capaciteit te beschikken om in geval van sinister op te treden en de veiligheid te waarborgen van alle aanwezigen in het gebouw.

- Voor gerechtsgebouwen die ressorteren in de hoogste veiligheidscategorie kan een nachtshift met 1 MTB in overweging genomen worden. Sites waar inmiddels de nachtshift is geannuleerd, conform de richtlijnen van 16.03, zijn niet verplicht die te hervatten.

- Voor gerechtsgebouwen die ressorteren in de hoogste veiligheidscategorie kan een dagshift met 1 MTB tijdens het weekend in overweging genomen worden. Sites waar

 

inmiddels de dagshift tijdens het weekend is geannuleerd, conform de richtlijnen van 16.03, zijn niet verplicht die te hervatten.

Wanneer de capaciteit van het team MTB onvoldoende wordt om de dagshiften tijdens weekdagen te voorzien met 2 MTB, zal men beroep doen op agenten van G4S en zal men als volgt werken: 1 MTB + 1 G4S. Wanneer de capaciteit van het team MTB verder zou dalen, zodat men tijdens dagshiften op weekdagen niet langer systematisch minstens 1 MTB kan voorzien, zal men alsnog nachtshiften annuleren om capaciteit aan MTB vrij te maken. G4S mag dus niet ingezet worden tijdens nachtshiften.

6. Attest van de werkgever voor controlerende instanties

Gelieve als bijlage een voorbeeld van attest te vinden dat mogelijks kan gevraagd worden door sommige instanties, bv kinderopvang, politie, bij dienstreis, … U kan dit voorbeeld van de centrale diensten aanpassen aan uw specifieke situatie.

Jan BOGAERT

 

Gerechtskosten cave verjaring

Volgens art.86 van het KB van 28/12/1950 zijn de kostenstaten in strafzaken die niet werden aangeboden binnen de zes maanden na het verstrijken van het jaar waarin de kosten werden gemaakt, verjaard. De Minister van Justitie of de door hem gemachtigd ambtenaar kan de partrijen ontheffen van het verval.

Audio symposium Atomium 2014

atomium_bonHet symposium had plaats in het Atomium te Brussel op 09.05.2014 en had als thema Causaliteit doctrine vs praktijk.

Een schare uitmuntende sprekers lieten hun licht schijnen op dit zeer moeilijke thema. De raad van bestuur verkoos een apart deel in te richten voor de magistratuur en hoofdgriffiers ‘s morgens , een informeel moment onder de middag tijdens een walking diner waar de gasten van het prachtige panorama konden genieten en een namiddag met meer praktisch karakter voor de leden .