Nieuws

BTW-TVA

BTW op medische prestaties

Open brief aan de ministers van financiën, volksgezondheid en justitie

1.Doelgroep: specialisten in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise.

1.1. Omschrijving:

22 JANUARI 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1° verzekeringsgeneeskunde : de tak van de sociale geneeskunde die betrekking heeft op de evaluatie van gezondheidsschade, de terugbetaling van de gezondheidszorg, de medisch-sociale controle, de sociaalprofessionele revalidatie, de problemen van organisatie van de geneeskunde en de preventie van gezondheidsschade in het kader van private verzekeringen en de sociale wetgeving, in het bijzonder in het kader van het socialezekerheidsstelsel;
  2° medische expertise : een onafhankelijk medisch onderzoek op vraag van een gerechtelijke instantie of van één of meerdere partijen met de bedoeling een of meerdere van de volgende parameters te beoordelen :
  a) de lichamelijke schade;
  b) de noodzaak en de duur van een medische behandeling;
  c) de toepassing van de medische criteria in het kader van de sociale wetgeving, het burgerlijk recht of een verzekeringspolis

1.2.Erkenningscriteria:

  Art. 2.K.B. 22.01.2007:    Op voorwaarde dat hij voldoet aan de criteria bepaald in artikel 3, kan erkend worden als geneesheer-specialist in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise :
  1° de houder van het wettelijk diploma bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, die, op het ogenblik dat hij de opleiding bedoeld in artikel 3 aanvat, het bewijs levert van minstens twee jaar klinische ervaring;
  2° de huisarts of de geneesheer-specialist, houder van één van de bijzondere beroepstitels bedoeld in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde.

  Art. 3. § 1 K.B. 22.01.2007. De in artikel 2 bedoelde personen moeten, om te worden erkend voor het voeren van de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise een opleiding van ten minste twee jaar gevolgd hebben die aan de volgende criteria voldoet :
  1° een specifieke opleiding op universitair niveau gevolgd hebben, die minstens overeenstemt met twee jaar voltijdse opleiding en die minstens betrekking heeft op de volgende materies :
  a) de medische evaluatie van lichamelijke schade;
  b) medische en juridische aspecten van de verzekeringsgeneeskunde binnen de sociale verzekeringsstelsels;
  c) medische en juridische aspecten van de verzekeringsgeneeskunde binnen de private verzekeringsstelsels met inbegrip van de medische expertise;
  d) professionele en extraprofessionele revalidatie en rehabilitatie;
  e) kwantitatieve methodes in de verzekeringsgeneeskunde;
  f) deontologie en ethiek van de verzekeringsgeneeskunde en medische expertise;
  2° gedurende een periode gelijk aan minstens één jaar voltijds, een stage in één of meerdere erkende stagediensten gevolgd hebben;
  3° een origineel wetenschappelijk werk met betrekking tot de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise gepubliceerd hebben of voor een examencommissie van specialisten voorgesteld hebben.
  § 2. Voor de artsen bedoeld in artikel 2, 2°, mag de stage bedoeld in § 1, 2°, gevolgd worden tijdens de opleiding als geneesheer-specialist in één van de disciplines vermeld in artikel 1 van het voornoemde koninklijk besluit van 25 november 1991.

1.3. De orde der artsen bepaald de functie van gerechtsdeskundige en zijn werkdomein als volgt:

De arts gerechtsdeskundige:

De arts-gerechtsdeskundige vervult zijn opdracht binnen de grenzen van zijn vak- en beroepsbekwaamheid en in volle onafhankelijkheid, onpartijdigheid en objectiviteit. Hij houdt zich strikt aan de hem toevertrouwde opdracht.

De arts-gerechtsdeskundige is de arts opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen of aangewezen door de gerechtelijke overheid.

Hij dient zijn opdracht onafhankelijk en objectief te vervullen; bij het formuleren van zijn medische besluiten moet hij enkel volgens zijn geweten handelen, zoals hij onder ede verklaart. Als hij meent niet over de nodige bekwaamheid of onpartijdigheid te beschikken om zijn opdracht uit te voeren, dient hij die te weigeren. De gerechtsdeskundige is gebonden door een specifieke deontologische code.

Als het deskundigenonderzoek gepaard gaat met handelingen waarvoor de competentie van verscheidene beroepen vereist is, dient het te worden opgesplitst tussen meerdere deskundigen of dient de aangewezen deskundige de hulp in te roepen van een domeinspecialist.

De arts-specialist in de gerechtelijke geneeskunde kreeg een opleiding in de expertisegeneeskunde.

Het specialisme in verzekeringsgeneeskunde en medische expertise omvat een specifieke opleiding op universitair niveau die met name betrekking heeft op de deontologie en ethiek van de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise.

 

 

2. De praktijk:

 

[1]Een groot aantal artsen oefenen hun expertise uit onder zelfstandig statuut voor de RVA,FEDRIS, Medex, DG Personen met een handicap of voor privéverzekeraars in arbeidsongevallen. Indien de door elke instelling gerapporteerde cijfers gecumuleerd zouden kunnen worden, zou het in totaal om ongeveer 500 artsen gaan. Hun reële aantal is echter kleiner, want de meeste van deze artsen werken slechts deeltijds voor één of soms voor meerdere van de genoemde instellingen; bovendien weten we niet hoeveel van hen zich hoofdzakelijk of exclusief wijden aan de activiteit van deskundige. We weten ook niet hoeveel van hen een klinische activiteit in een andere medische sector hebben behouden;

 • Artsen met een bediendenstatuut zijn geconcentreerd in verzekeringsinstellingen (“V.I.”)

(momenteel ongeveer 265 VTE’s) en in de externe preventiediensten van ondernemingen

(momenteel ongeveer 650 VTE’s);

 • Een beperkter aantal artsen zijn ambtenaren (statutairen of contractuelen) die werken voor FEDRIS, Medex, het RIVIZ of DG Personen met een handicap. Dit zijn in totaal 71 artsen;
 • De wettelijke verplichte openbare aanwervingsprocedure vormt een reële belemmering voor de aanwerving van artsen in verschillende sectoren. De zwaarte ervan ontmoedigt artsen om in te gaan op wervingsoproepen, en wanneer sommigen zich dan toch door dit administratieve obstakel heen werken, duurt de procedure zodanig lang dat de arts soms niet meer beschikbaar is wanneer de instelling hem laat weten dat hij of zij wordt aangeworven.
 • De leeftijdspiramide van deze artsen is duidelijk naar rechts verschoven: zo bedroeg de gemiddelde leeftijd van de adviserend artsen van de VI’s op 1 januari 2020 53,6 jaar, en die van de deskundigen die voor privéverzekeraars werken wordt momenteel geschat op 60 jaar.

Gezien de leeftijdsstructuur van de verschillende betrokken groepen en de geringe instroom van nieuwe artsen wordt in de komende jaren een aanzienlijke vermindering van het beschikbare arbeidspotentieel verwacht: het aantal adviserend artsen in de VI’s zou op 1 januari 2022 kunnen slinken tot ongeveer 207 VTE, terwijl het arbeidsvermogen van de arbeidsartsen zou kunnen dalen van 650 VTE’s in 2020 tot minder dan 500 VTE’s vanaf 2030.

Het tekort aan adviserend en deskundige artsen waarover de meeste instellingen momenteel klagen, kan dus tegen 2030 alleen maar groter worden als er intussen geen ingrijpende maatregelen worden genomen om meer jonge artsen aan te trekken voor deze beroepen en functies.

In realiteit ligt de gemiddelde leeftijd bij de artsen die optreden als gerechtelijk expert en /of verzekeringsarts ruim boven de 60

Opdrachtgever in het kader van de zelfstandige activiteiten

De verzekeringsmaatschappijen

 • Rechtsbijstand
 • Arbeidsongevallen
 • Gemeen recht
 • In het kader van een polis privé of collectief
 • Acceptatie

De rechtbank

 • Op strafgebied -forensisch onderzoek
 • Op burgerlijk gebied
 • Sociale geneeskunde (ZIV-wetgeving waaronder geschillen i.v.m. arbeidsongeschiktheid, handicap, hulp van derden, enz.)

In alle gevallen zal de arts evaluator de patiënt ondervragen en onderzoeken. Hij beschrijft zijn socio-economische situatie, zijn medische antecedenten. Hij schrijft zijn bevindingen neer in een omstandig verslag waarin hij de gezondheidsschade bespreekt en de weerslag die deze schade heeft op de levenssferen van de patiënt evalueert.

Op geen enkel ogenblik wordt er geïnformeerd naar de financiële gevolgen hiervan voor de patiënt

Hij gebruikt te dien einde waar nodig de Officiële Belgische Schaal voor Invaliditeit (publicaties staatblad) of verleent informatie die hem wordt opgelegd door wetgeving/regelgeving ter zake (Bv verplicht consolidatieverslag door FEDRIS). Hij stuurt waar nodig de behandeling bij door verwijzing naar specialisten ter zake en deelt de eventuele gemiste diagnoses mede. Hij ligt de patiënt in. De patiënt heeft via de wet op patiënten rechten inzage in zijn verslag.

3. Klinisch nut en onafhankelijkheid

De specialist in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise voert zijn opdracht in alle onafhankelijkheid uit zonder druk van buitenaf. Zijn advies wordt bezorgd aan zijn opdrachtgever en is niet bindend voor deze laatste. Deze interpreteert het advies in het kader van de criteria van het rechtssysteem /polis die aan de orde is.

De Europese rechtspraak die richtinggevend blijkt te zijn stelt dat “het opstellen van een medisch deskundigenrapport om een derde in staat te stellen een beslissing te nemen die rechtsgevolgen zal hebben voor de betrokkene of voor anderen” geen therapeutisch doel heeft en niet kan worden beoogd door de medische vrijstelling (vb. H.v.J C-212/01 dd. 23 november 2003, Unterpertinger; H.v.J C-307/01 dd. 20 november 2003, d'Ambrumenil en Dispute Resolution Services). Het Hof van Justitie erkent daarbij wel dat een medisch deskundigenrapport ook kan worden gevraagd door de betrokkene zelf en indirect kan bijdragen tot de bescherming van zijn gezondheid (doordat een nieuw probleem wordt ontdekt of een eerdere diagnose bijgesteld). Het voornaamste doel van een medische expertise blijft volgens het Hof van Justitie evenwel het voldoen aan een bij wet of overeenkomst gestelde voorwaarde in het besluitvormingsproces van anderen wat volgens het Hof van Justitie niet volstaat om in aanmerking te komen voor de medische vrijstelling. Het maakt hierbij volgens het Hof van Justitie geen verschil of de medisch deskundige is aangewezen door een rechterlijke instantie of door een verzekeringsinstelling. Ook het feit dat medische expertise een activiteit van algemeen belang is, is volgens het Hof Van Justitie geen argument voor de toepassing van de btw-vrijstelling voor medische diensten.

Deze visie is voor discussie vatbaar wetenschappelijke literatuur[2][3][4] toont aan dat het afsluiten van het geval van lichamelijk en/of psychische schade met een correcte evaluatie van de schade de slachtoffers toelaat het hoofdstuk in hun leven af te sluiten. Het heeft een gunstige invloed op de psychische toestand van het slachtoffer. Bovendien eist de code van medische plichtenleer van de orde der artsen in art 42 “: “De adviserend arts van een verzekeringsinstelling heeft ook als opdracht de sociaal verzekerden advies, informatie en sociale begeleiding te verlenen, teneinde ervoor te zorgen dat hun de meest geschikte verzorging en behandeling wordt verleend”. Ook uit het document in bijlage kan de paragraaf “een medisch deskundigenrapport kan trouwens onrechtstreeks bijdragen tot de bescherming van de gezondheid van de verzekerde, doordat een nieuw medisch probleem wordt ontdekt of een eerdere diagnose wordt bijgesteld” worden aangehaald.

Hierdoor kan er geen onderscheid worden gemaakt tussen verslagen die worden gemaakt op vraag van de patiënt zelf door een door hem betaalde arts-specialist in de evaluatie, het invullen van een verslag door een huisarts of enig ander behandelend arts, bestemd voor de aangifte van een verzekeringsschade of het bekomen van een sociaal voordeel of het attesteren van een arbeidsongeschiktheid. Dit zou het gelijkheidsprincipe schenden en dan ook als dusdanig worden aangevochten bij het grondwettelijk hof.

Het Belgische systeem van arbeidsongevallen, ZIV-wetgeving etc. is specifiek voor ons land en dient dan ook als dusdanig te worden gekaderd in de interpretatie door de overheid van het al dan niet therapeutisch karakter van een medische handeling. De activiteiten van de medisch expert kunnen niet zomaar geëxtrapoleerd worden naar andere lidstaten en vice-versa.

We verwijzen naar het schrijven d.d.07.12.2012 van het FOD-financiën dat duidelijk het therapeutisch karakter van de activiteiten erkent.

Als het FOD-financiën thans het geweer van schouder zou veranderen zijn wij zeer benieuwd naar de haar argumenten om dit eventueel te doen.

De gevolgen van het invoeren voor de sector van de BTW zullen desastreus zijn.

Het invoeren van een btw-boekhouding is zeer complex en vraagt de constante begeleiding van een accountant en het aanschaffen van kostelijke software. Bovendien zijn er de tijdrovende controles en de supplementaire stress die deze meebrengen.

Het argument dat tijdens de Kamerdebatten werd aangehaald dat er dan ook de mogelijkheid tot aftrek van BTW bestaat, is zeer zwak aangezien de grootste kost voor de specialist in kwestie de loonkost van zijn personeel is. Een praktijk van medisch expert kan niet zonder een secretariaat van minstens één voltijdse secretaresse/taris. De tweede grootste kost is de wagen noodzakelijk voor de vele verplaatsingen en de ICT die slechts deels mogen afgetrokken worden.

Deze kosten zullen ongetwijfeld worden doorgerekend wat voor sommige minderbegoede slachtoffers/patiënten de toegang tot het rechtssysteem zal beperken en de door Europa erkende regels van “proces équitable” zal schenden.

De artsen die opdrachten uitvoeren voor verzekeringsmaatschappijen maken zich geen illusie. Spijts de verzeringsmaatschappijen, die niet Btw-plichtig zijn, al verklaard hebben dat ze de BTW op de factuur van de raadsartsen zullen betalen, zal dit bedrag ongetwijfeld worden terugverdiend door bevriezing van de erelonen. Verzekeringsartsen werken al jaren in een positie waar ereloontarieven eenzijdig door de maatschappijen worden bepaald. Het principe van meer werk voor minder loon heeft nu al ingang gevonden. Ongetwijfeld zal dit binnen die sector leiden tot tariefstijgingen die uiteindelijk aan de verzekeringsnemer zullen worden doorgerekend.

De invoering van de BTW zal ertoe bijdragen dat veel artsen die boven de 60 zijn (het merendeel dus) of die een dubbele praktijk hebben (klinisch en expertisegeneeskunde) zullen afhaken en hun activiteit zullen stopzetten.

Wat de specialisten betreft die aangesteld worden door vordering of door vonnis binnen het strafrecht brengt dit onoverkomelijke problemen mee. De manier waarop de erelonen binnen deze sector fiscaal worden verwerkt is nu al problematisch.

Enerzijds zijn er de opdrachten in strafzaken waar de arts zijn onkostenstaat neerlegt ter griffie samen met zijn verslag. Deze staat moet worden goedgekeurd door de magistraat en nadien verzonden naar de bevoegde taxatiedienst voor betaling waar ook daar opmerkingen over de staat kunnen worden geformuleerd. De concrete betaling van de deskundige gebeurt soms maar maanden (of langer…)  nadien. Het kan niet zijn dat de deskundige de BTW die op zijn ereloonstaat/factuur vermeld is al moet voorschieten daar waar het bedrag van zijn definitieve staat nog moet worden beoordeeld.

Een gelijkaardig probleem stelt zich in burgerlijke zaken waar (art 987 tem 991bis gerechtelijk wetboek) waar de deskundige werkt op basis van voorschotten die ter griffie worden geconsigneerd en door taxatie via de rechtbank wordt vrijgegeven. Partijen kunnen deze staat betwisten wat regelmatig als middel door partijen wordt aangewend om de procedure te rekken.

" Art. 990. De gedetailleerde staat van de kosten en het ereloon van het deskundigenonderzoek vermeldt afzonderlijk :
  - het uurloon;
  - de verplaatsingskosten;
  de verblijfkosten;
  - de algemene kosten;
  - de bedragen die aan derden zijn betaald;
  de verrekening van vrijgegeven bedragen.
  Indien de deskundige nalaat zijn staat van kosten en ereloon in te dienen, kunnen de partijen de rechter verzoeken deze te begroten. "

De deskundige mag zijn ereloon niet rechtstreeks vorderen bij partijen (art 509 quater van het strafwetboek) maar het zijn uiteindelijk wel de partijen die aan de deskundige op het einde van het jaar een fiscale fiche sturen met het bedrag van de gestorte provisie wat niet steeds het reëel betaalde ereloon is. De griffie en rechtbank ontslaat zich hierbij netjes van elke verantwoordelijkheid op dit vlak. Spijts dat dit destijds doior het NCGD werd aangekaart bij het FOD-justitie is hiervoor nog steeds geen oplossing.

De erelonen die nu worden gehanteerd dreigen dan ook fors te worden verhoogd, wat de rechtszoekende niet ten goede zal komen.

De deskundigen zullen niet instaan voor kosten aan derden die niet BTW plichtig zijn indien deze kosten in hun globale staat moeten worden ingevoerd en waarop BTW zal worden geïnd. 

Dan rest er nog de expertises in RIZIV materie waar er een opgelegd tarief is voor deskundigen dat nu amper de kosten dekt. Indien de deskundige hierop nog eens 21% BTW moet inboeten zullen dergelijke opdrachten nog meer dan vandaag worden geweigerd.

De eventuele invoering van de BTW binnen de sector van de gerechtelijke opdrachten zal slechts kunnen na aanpassing van de artikels van het gerechtelijk wetboek i.v.m. het deskundigenonderzoek na overleg met de betrokken partijen en het verhogen van de tarieven in strafzaken die al jaren belachelijk laag zijn waarbij rekening wordt gehouden met de meerkosten die de invoering van de BTW meebrengt.

Bovendien zou een tweesporenbeleid bij gerechtelijke opdrachten dan wel verzekeringsopdrachten het gelijkheidsprincipe schenden aangezien de activiteit van de betrokken arts identiek is.

De overheid mag er zich aan verwachten dat heel wat deskundigen het nationaal register van gerechtsdeskundigen zullen verlaten en dat de overblijvers zich mogelijk zullen beroepen op vertragings-en stiptheidsacties tot er rechtszekerheid bestaat.   

Bijkomend is er het probleem van de arts wiens advies wordt gevraagd als domeindeskundige zonder dat hij erkend specialist in de medische expertise is. Op deze artsen wordt beroep gedaan voor een technisch advies, bv de radioloog die op vraag van de verzekeringsarts een door FEDRIS opgelegd consolidatieonderzoek uitvoert of in het kader van een expertise een diachronische studie doet van een bundel medische beeldvorming of de pneumoloog die een longfunctieonderzoek uitvoert ten einde de resterende capaciteit van de patiënt te bepalen. Deze personen hebben in hoofdzaak een klinische praktijk dikwijls in een universitair ziekenhuis. Er is nu al een nijpend tekort aan artsen specialisten die boven op hun al drukke klinisch praktijk dergelijke adviezen willen geven.

De kostprijs van hun interventie is gezien deze niet gebeurt met tussenkomst van het RIZIV en gezien het meestal technisch karakter ervan vrij hoog en het merendeel zal zelfs voor een beperkt aantal onderzoeken de vrijstellingsdrempel van € 25.000 vlot bereiken

Conclusie:

Eenvoudiger zou zijn dat het FOD-financiën consequent haar eerder advies blijft en de activiteiten van de specialisten in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise een vrijstelling van de BTW verleent op basis van het therapeutisch karakter ervan. 

 

[1] Nationaal College voor sociale

verzekeringsgeneeskunde inzake

arbeidsongeschiktheid

Synthese van het eindrapport

December 2020

[2] Eur Spine J Eur Spine J2005 Feb;14(1):90-4.

[3] N Engl J Med. 2000 Apr 20;342(16):1179-86. doi: 10.1056/NEJM200004203421606.

[4] Australas Med J. 2015 Aug 31;8(8):268-76. doi: 10.4066/AMJ.2015.2464. eCollection 2015 Australas Med J. 2015 Aug 31;8(8):268-76. doi: 10.4066/AMJ.2015.2464. eCollection 2015

Categorie: