Nieuws

Economische steunmaatregelen coronavirus

Tijdelijke crisismaatregel in het kader van het overbruggingsrecht

 

Op 19 maart 2020 heeft de Kamer de wettekst goedgekeurd op basis waarvan er bijkomende steunmaatregelen genomen worden voor zelfstandigen die hun activiteit gedwongen moeten onderbreken door het coronavirus.

 

De zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit verplicht moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid, hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020. Het speelt hierbij geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Dit wil zeggen dat ook de handelszaken die op bepaalde uren verplicht moeten sluiten of die verplicht op afspraak moeten werken (kapperszaken) de volledige financiële uitkering kunnen genieten, maar ook bijvoorbeeld het restaurant dat zijn verbruikszaal sluit en overschakelt op afhaalgerechten. Er is geen minimumduur van onderbreking vereist voor deze zelfstandigen.

 

De andere zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020, voor zover ze in elk van deze maanden minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit onderbreken naar aanleiding van het coronavirus. De onderbreking moet volledig zijn. Het gaat hier om de zelfstandige die niet onmiddellijk zelf het voorwerp is van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid, maar wel (onrechtstreeks) ernstige moeilijkheden ervaart door het coronavirus waardoor hij zich genoodzaakt ziet om zijn zelfstandige activiteit volledig te onderbreken gedurende minimum 7 dagen. Dit zijn bijvoorbeeld de zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken wegens het niet komen opdagen van werknemers die in quarantaine geplaatst werden, wegens onderbroken leveringen, of wegens een sterke daling van de activiteit (daling reservaties, afname bezetting, toename annuleringen, …) waardoor het verderzetten van de activiteit verlieslatend wordt. Alle zelfstandige zorgberoepen in hoofdberoep die hun activiteit vrijwillig onderbreken, maar wel nog tussenkomen voor dringende (para-)medische gevallen hebben recht op de uitkering voor zover ze hun niet-dringende medische activiteiten wel volledig stopzetten gedurende minstens 7 dagen per maand.

 

De maandelijkse uitkering bedraagt 1.291,69 euro zonder gezinslast en 1.614,10 euro met gezinslast. Om de gezinssituatie te bepalen is er geen attest van de ziekenfonds vereist en volstaat een verklaring op eer van de zelfstandige dat hij al dan niet gezinslast heeft.

 

Deze maatregel geldt ook voor startende zelfstandigen en voor zelfstandigen die geen 4 kwartaalbijdragen effectief betaald hebben.

 

De zelfstandige moet ingeschreven zijn in het Belgische Rijksregister.

 

Het genot van een vervangingsinkomen is een obstakel om dit recht te genieten. Wanneer een zelfstandige evenwel tijdens de maand maart of april 2020 recht heeft op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht, en gedurende één van deze maanden ziek wordt en aldus arbeidsongeschiktheidsuitkeringen geniet, verliest hij het recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht ten vroegste in de maand volgend op de maand waarin zijn recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aanvangt.

 

Er moet niet worden nagegaan of de zelfstandige recht opent op werkloosheidsuitkeringen. Er moet dus geen attest van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) worden opgevraagd.

 

Het recht wordt toegekend zelfs indien de zelfstandige al in het verleden genoten heeft van het maximum aantal maandelijkse uitkeringen in het overbruggingsrecht. Bovendien tellen de periodes in het kader van deze tijdelijke maatregel niet mee voor het maximale aantal toekomstige toekenningen in het overbruggingsrecht.

 

In geval van verlenging van de maatregel van gedwongen sluiting of in geval van een volledige lock-down is het mogelijk dat deze tijdelijke steunmaatregelen verlengd worden.

 

Aanvraag overbruggingsrecht naar aanleiding van het coronavirus indienen

 

Om een overbruggingsuitkering naar aanleiding van het coronavirus aan te vragen, stuur je het aanvraagformulier ingevuld op naar je socialeverzekeringsfonds. Je hoeft het formulier niet elektronisch te handtekenen.

 

Meer weten?

 

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds

VOOR MEER INFO IS ER EEN NCGD NOODLIJN VOOR DE LEDEN

Etienne Claes, MBA

Certified Tax Accountant

Expert-comptable & fiscal

 

+32 475 41 60 48

 

Claes, Verburgh & Co

Bd du Jubilé 71 b 3

B – 1080   Bruxelles

https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus?_ga=2.101452993.112107463.1584870152-824069526.1584870152

Categorie: